FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Framsenteret består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

NP050317_650x433.jpg

Foto: Jon Aars, Norsk Polarinstitutt.

Framsentret er kortnavnet for FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. 

Med forskning som grunnlag formidler vi kunnskap til forvaltning, næringsliv og publikum generelt. Senteret bidrar til å styrke koblingen mellom forskning og utdanning. Vi er en viktig arena nasjonalt og internasjonalt og gir innspill i klimarelaterte spørsmål. Senterets  institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.  

 

Medlemmer:

Forskningsprogrammer:

I tillegg til forskningen som allerede gjøres i de ulike medlemsinstitusjonene, samarbeider vi innenfor rammen av Framsenteret om seks forskningsprogram, våre flaggskip. I 2017 er vi involvert i 78 prosjekter. Denne forskningen blir hovedsakelig finansiert av Klima- og miljødepartementet, samt av Nærings- og fiskeridepartementet, Utdanningsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord

Endringer i klima kan påvirke fjord- og kystøkologisystemer. Dette kan i sin tur påvirke næringsgrunnlag og bosetting og sammen med andre drivkrefter bidra til endring i disse. Økosystembasert ressursforvaltning krever økt kunnskap for å vurdere samlet påvirkning av ulike aktiviteter og endringer i miljøet. Leder: Havforskningsinstituttet. Nestleder: Akvaplan-niva/NIVA

Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk

Tilbaketrekningen av havisen i Arktis vil ha stor betydning for det globale klimaet. Det vil også åpne for at næringsaktiviteter trenger inn i områder som hittil har vært utilgjengelige; både skipsfart, fiskerier, turisme og petroleumsvirksomhet kan bygge seg opp dersom forutsetningene er tilstede. Dette reiser en rekke spørsmål om hvilke konsekvenser aktivitetene vil ha for miljø og samfunn og hvordan norsk og internasjonal forvaltning bør innrettes for å møte disse utfordringene. Leder: Norsk Polarinstitutt. Gruppeleder teknologi: SINTEF. Gruppeleder avtaleverk: UiT Norges arktiske universitet.

Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann

Havforsuring kan ha effekter på primærproduksjon, dyreplanktonsamfunn og tidlige livsstadier av virveldyr, slik som fiskelarver, og kan derfor ha betydning for forvaltning og utnyttelse av levende marine ressurser. Leder: Havforskningsinstituttet. Nestleder: Norsk Polarinstitutt.  

Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk

Økosystemene på land i nordområdene vil gjennomgå store, og delvis uforutsigbare, endringer med betydning for næringer, kultur- og naturverdier. Dette flaggskipets ambisjon er å bli et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen forutsigelse, dokumentasjon og tilpasninger til disse endringene.  Leder: UiT Norges arktiske universitet. Nestleder: NINA Gruppeleder klimatilpasning: CICERO.

Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse

Det er behov for mer kunnskap om hvilke effekter miljøgifter i nordområdene har på økosystem og mennesker og hvordan denne trusselen virker sammen med andre stressfaktorer som klimaendringer og forandringer i levevilkår. En viktig samfunnsoppgave for flaggskipet er kunnskapsoverføring til internasjonale avtaler og prosesser. Leder: NILU Nestleder: Akvaplan-niva/NIVA.

Miljøkonsekvenser av ny næringsvirksomhet i nord (MIKON)

MIKON bidrar gjennom sin faglige virksomhet til å styrke kunnskapsgrunnlaget for myndighetenes arbeid med å begrense "fotavtrykket" av næringsvirksomhet i nordområdene, og til at ny næringsaktivitet skjer innenfor miljøforsvarlige rammer. Den faglige aktiviteten tar utgangspunkt både i eksisterende næringsvirksomhet og visjoner/forventninger om framtidig næringsutvikling. Miljøkonsekvenser i denne sammenheng inkluderer alt fra økosystemer til mennesker, samfunn og kulturminner. Leder: NINA. Nestleder: Akvaplan-niva.

 

Bygg:

 

Framsenteret oversikt_650x402.jpg

Framsenterets bygg er sentralt plassert i Tromsø og ligger tett ved opplevelsesenteret Polaria. Foto: Ronald Johansen, ITromsø.

Senterets virksomhet ledes fra egne lokaler i Tromsø. I dag har 9 av de 20 medlemmene tilhold i bygget. Framsenteret har medlemmer som har hovedaktiviteten lokalisert andre steder i Tromsø, som for eksempel Havforskningsinstituttet, Nofima og UiT Norges Arktiske Universitet. CICERO og UNIS er ikke representert med kontor i Tromsø. Polarias opplevelsesenter ligger vegg i vegg med Framsenteret. I dag arbeider det rundt 300 ansatte i Framsenterets bygg. I tillegg til senterets medlemmer har også andre beslektede institusjoner og sekretariater tilhold i bygget, blant annet Arktisk Råds sekretariat.

Utvidelse av Framsenterets bygg: I slutten av februar 2018 tar vi bruk byggetrinn 2 av Framsenteret.

Fram2 vil få et samla areal på 9500 kvadratmeter og vil ha seks etasjer. Bygget skal romme nye kontorer, laboratorium og møteplasser. Går alt etter planen skal bygget åpnes i mai 2018. Planlagt prøveinnflytting er februar 2018.

Blant de nye leietakerne i bygget kommer Havforskningsinstituttet og BarentsWatch. I tillegg vil flere av de som allerede er i bygget få nye lokaler, blant annet NILU - Norsk institutt for luftforskning , Statens strålevern, Framsenteret AS og Arctic Council sitt sekretariat, samt sekretariatet til AMAP (Arctic Monitoring and Assement Programme).

I mellom Fram1 og Fram2 kommer det en stor lysgård. Det blir våre nye storstue på cirka 900 kvadratmeter. Lysgården blir hjertet i det utvidete Framsenteret og skal benyttes av oss som er på bygget og til å ta i mot gjester. Forskningsformidling vil få en sentral plass her, og vi er i full gang med å utarbeide innholdet.

Totalt vil det samla arealet i det utvidete Framsenteret bli på nærmere 25.000 kvadratmeter og gi arbeidsplasser til 530 personer. Totalkostnadene er på 521 millioner kroner. Byggherre er Statsbygg, mens Hent AS har totalentreprisen.

 

Organisering:

 

Sentermøtet er Framsenterets øverste organ og består av lederne for de institusjoner som utgjør Framsenteret samt styreleder i Framsenteret AS og leder for Framsenterets Forskningsledergruppe (FLG).

Klima- og miljøverndepartementet og øvrige departementer i styringsgruppen for Framsenteret er observatører i sentermøtet. Senterleder er: Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet.

Forskningsledergruppen (FLG) er Framsenterets øverste organ for forskningsledelse. Det består av én oppnevnt representant fra hver av de av de 20 deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt flaggskiplederne. Leder av FLG er: Anita Evenset, Akvaplan-niva.

Framsenteret AS eies av deltakerinstitusjoner i Framsenteret. Framsenteret AS er sekretariat for Sentermøtet, og bistår sentermøteleder i saksforberedelse og gjennomføring av sentermøter. Framsenteret AS har et ansvar for formidling- og forskningskoordinering i senteret i samarbeid med Sentermøtet, FLG og flaggskipene.

Framsenteret AS ivaretar også driftsmessige fellesfunksjoner i senterbygget. Direktør for Framsenteret AS er: Frode Kjersem.

 

Kontakt Framsenteret:

Framsenteret AS har et ansvar for formidling- og forskningskoordinering i senteret. Vi ivaretar også driftsmessige fellesfunksjoner i senterbygget. 

Kontakter:

Frode Kjersem

Direktør, Framsenteret AS

Epost

Telefon: 77 75 02 02

Mobil: 416 58 780

--

 

Helge Markusson

Formidlingskoordinator
Seniorrådgiver

Epost

Telefon: 77 75 02 06

Mobil: +47 480 91 373