MIKON

Vi styrker kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig næringsutvikling i nord.

Traalen hives.wide_large.jpg

Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord (MIKON)

 

Målsetning

MIKON bidrar med ny kunnskap om miljøeffekter av næringsutvikling i nord. Miljøeffekter er definert som den samlede påvirkningen på økosystemer, kulturminner og samfunn. Forskningen er tverrfaglig, og skal søke løsninger på miljøproblemer og fremme bærekraft.

Nordområdene i endring –er utviklingen bærekraftig?

Klimaendringer, globalisering, ressursutnyttelse, utvikling av ny infrastruktur, industriutvikling og befolkningsendringer er drivkrefter som endrer nordområdene. Bærekraftig utvikling handler om å styre utviklingen slik at vi på lang sikt sikrer livskraftige samfunn, biologisk mangfold, rike økosystemer og lokale kulturer og tradisjoner. MIKON skal bidra med relevant vitenskapelig kunnskap som skal hjelpe oss å nå disse målene.

Næringer i nord –hva er miljøkonsekvensene?

De rike naturressursene i nord har vært utnyttet i uminnelige tider, og produkter som dyreskinn, hvalrosstenner, pelsverk, tørrfisk og hvalolje har blitt eksportert i store mengder til sør. I dag ser verden mot nord for utvikling av fiskerier, turisme, havbruk, petroleumsressurser og mineralvirksomhet.  MIKON undersøker miljøkonsekvensene av denne næringsutviklingen.

Økosystembasert forvaltning –balansering av ulike interesser

MIKON 1 PNG_650x317.png

Økosystembasert forvaltning handler om å avveie ulike interesser som påvirker og henter goder fra naturen på en slik måte at økosystemets evne til å levere naturgoder ikke ødelegges. MIKON leverer kunnskap til økosystembasert forvaltning i nord. I 2016 støtter MIKON disse prosjektene:

 1. VULRES-Ecosystem vulnerability assessment of resources in the Ecosystem vulnerability assessment of resources in the Barents Sea. VULRES analyserer og kartlegger den økologiske sårbarheten til bunnfisk i Barentshavet med hensyn til fiske. Prosjektet er spesielt relevant for forvaltningsplanarbeidet i Barentshavet.
 2. NEBA -Net Environmental Benefit Analysis Tool to Assess the Environmental Effects of Arctic Oil Spills and Oil Spill Response Technologies. NEBA utvikler et verktøy som skal brukes til å identifisere den beste teknologiske responsen på uhellsutslipp av petroleum i Arktis. Verktøyet baseres på en kunnskapsbase om miljøforhold og miljøkonsekvenser i Arktis. Dette er et stort internasjonalt flerårig forskerprosjekt som MIKON delfinansierer sammen med oljeindustrien.
 3. OHiT -Ocean Health in Transition. OHiT utvikler en indeks, “Kystbarometeret”, som måler tilstanden til kystøkosystemene i Nord Norge. Kystbarometeret er basert på den internasjonale Ocean Health Index, og vil være et viktig bidrag til økosystembasert forvaltning langs Norskekysten.
 4. CULRES-Mapping and monitoring cultural heritage sites and environments in the Svalbard Archipelago.  CULRES undersøker hvordan droner sammen med nye måleinstrumenter og teknologier kan brukes til å kartlegge og overvåke kulturminner på nordvest-kysten av Svalbard.

Næringsutvikling –hva er konsekvensene for organismer, leveområder og økosystemer?

MIKON 2_650x315.png

Nye næringer i nord produserer en rekke stressfaktorer som samlet påvirker naturmiljøet. MIKON undersøker mulige effekter på alle nivåer. I 2016 støtter MIKON følgende prosjekter:

 1. FIMITA -Fate and Impact of MIne Tailings on marine Arctic ecosystems . FIMITA undersøker miljøeffektene av sjødeponier av mineralavfall fra gruveindustrien i nordnorske fjorder. Man undersøker effektene på bunnlevende organismer, på fjordøkosystemet, samt de samfunnsmessige konsekvensene.
 2. MINEXRIM -Mineral Extraction in the High North – Radiological Risks, Impacts and Mitigation. Avgangsmasser fra gruvevirksomhet kan inneholde naturlige radionuklider (NORM). Det finnes lite kunnskap om hvordan NORM som slippes ut i miljøet sammen med metaller og eventuelt organiske miljøgifter påvirker organismer og økosystemer. Dette forskningsprosjektet vil undersøke effekter på utvalgte organismer som er relevante for Nord-Norge.
 3. ACON -Arctic Cetaceans and Ocean Noise. ACON bruker automatiske lyttebøyer til å undersøke hvordan støy fra skipstrafikk og seismisk skyting i Arktis påvirker truede hvalarter. Lyttebøyene fanger opp lyd både fra menneskelig aktivitet og hvalsang fra ulike hvalarter. Data fra disse bøyene kan dermed brukes til å undersøke konflikten mellom hvalenes aktivitet og tilstedeværelse og menneskelig aktivitet.
 4. MODEST -Development of model for prediction of eutrofication and sedimentation from fish cage farms. MODEST utvikler modeller for spredning av organisk avfall fra oppdrettsanlegg og vurderer av potensielle biologiske effekter av utslippene. Prosjektet er en videreføring av flere års fokusert innsats rettet mot utvikling av numeriske oseanografiske modeller i Framsenteret.

Hvordan påvirker industriutvikling samfunn, kultur og naturmiljø i nord?

 

møller_650x431.jpg

Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Natur, samfunn og kultur er nært sammenvevd, og industriutvikling vil påvirke dette samspillet. MIKON undersøker integrerte miljøeffekter på samfunn, kulturminner og natur i nord. I 2016 støtter MIKON følgende prosjekter:

 1. ECOURCHIN -Sea urchin harvest: ecosystem recovery, integrated management of social-ecological system, ecosystem service and sustainability. ECOURCHIN undersøke hvordan utvikling av industribasert høsting av kråkeboller påvirker kystøkosystemet og økosystemtjenester. Prosjektet har som målsetning å utvikle en integrert forvaltningsstrategi for bærekraftige sosio-økologiske systemer.
 2. RCONNECTED -The impact of extractive industries and tourism on socio-ecological dynamics in the Arctic. Nyere studier tyder på at miljøeffektene av industriaktiviteter kan variere vesentlig mellom regioner avhengig av sosioøkonomiske forhold og tilgjengelighet (remoteness). Rconnected undersøker hvordan ekstraktiv industri og turisme påvirker den sosio-økologiske dynamikken i ulike regioner rundt Polhavet.
 3. ECCO -Ecosystem services and coastal governance. ECCO undersøker hvordan økosystemtjenester, og spesielt kulturelle økosystemtjenester, kan implementeres som viktige begreper i konsekvensutredningsmetodikk.

Årsrapport for MIKON 2015 (pdf): Årsrapport MIKON 2015.pdf

Vitenskapsplan MIKON 2015 - 2019 (pdf): Scientific%2BProgram%2BMIKON.pdf

 

Du kan lese mer om de øvrige flaggskipene her.

 

Forskningsprosjekter

Prosjekter/projects 2017 (pdf)

Prosjekter 2016/Projects 2016

Prosjekter 2015/Projects 2015

Prosjekter 2014/Projects 2014

Kontakter:

Flaggskipleder:

Per Fauchald

Seniorforsker
Norsk institutt for naturforskning
Telefon: 77 75 04 09
Mobil: 452 76 808
 
Nestleder:
 

Anita Evenset

Manager, Arctic R&D
Telefon: 77 75 03 11
Mobil: 990 01 591