marinforsopling_nedbryting_figur

Framogram 38: Microscopic marine litter

Workshop in Oslo.

Microplastics workshop Oslo 2015-05-28 Group picture2[1]_650x333.jpg

Scroll down for english text

En lite kjent trussel mot de nordiske hav er mikroplast, små plastpartikler mindre enn 5 millimeter fra kosmetikk og andre forbrukerprodukter og nedbryting av større plastsøppel. 25 forskere fra 20 europeiske institusjoner var, i regi av Framsenterets forskningsflaggskip «Miljøgifter – effekter på økosystem og Helse», samlet i Oslo 27. og 28. mai 2015 for å diskutere truslene fra mikroplast på marine økosystemer og menneskers helse.

-Vi vet svært lite om skjebnen til plastsøppel. Partiklene er små at vi ikke lenger kan se det, men det er mye der ute, sier arrangør Claudia Halsband (Akvaplan-niva).

Informasjon om konsentrasjonene og distribusjonsmønstre av marin mikroplast er fortsatt mangelfull i dette nye feltet av vitenskap, hovedsakelig fordi standardiserte metoder og overvåkingsprogrammer ennå ikke eksisterer. Eksperimentelt arbeid har imidlertid vist at marine dyr konsumerer mikroplast, fra plankton til hval.

Foto: Eirik Mikkelsen

Les mer her

Workshop on microscopic marine litter

A little known threat to the Nordic seas are microplastics, tiny plastic particles  smaller than 5 mm from cosmetics and other consumer products and the breakdown of larger plastic litter. Twenty five scientists from 20 European institutions gathered in Oslo on 27th and 28th May 2015 to discuss the threats of microplastics to marine ecosystems and human health. Organizer Claudia Halsband (Akvaplan-niva) says: "We know very little about the fate of plastic litter so small that our eyes can no longer see it, but there is a lot out there."

The workshop addressed different aspects of the problem in five sessions: 1. Outreach initiatives in Norway and beyond, 2. Physico-chemical properties, degradation and weathering in marine environments, contaminant absorption and leakage, 3. Pathways and assessment of socio-economic impacts, 4. Biological impacts and consumer safety and 5. Best practices: development of standardized sampling and analysis protocols. Information on the concentrations and distribution patterns of marine microplastics are still scarce in this emerging field of science, mainly because standardized methods and monitoring programs do not yet exist. Experimental work has shown, however, that marine animals consume microplastics, from minute plankton to whales. 

The workshop was arranged and finaced by the Fram Centre flagship Hazardous subsstances - effecst on the ecosystem and human helath and the Research Council of Norway..

Photo: Eirik Mikkelsen, Norut