Dykk1

Framogram 33: Sea Ranching

Fieldwork outside Frøya, Sør-Trøndelag.

Dykk1 copyweb.jpg

Utenfor øya Frøya, Sør-Trøndelag 16. oktober 2014: Standbydykker Øivind Strand og dykker Tore Strohmeier i arbeid. Ragni Olssøn er dykkeleder og har talekommunikasjon med dykkeren i vannet, slik at han kan rapportere fortløpende alle funn til henne, og hun kan skrive dem ned.

Dykk2 copyweb.jpg

Dykkerteamet fra Havforskningsinstituttet undersøker lokaliteter og effekter av havbeite med kamskjell utenfor Frøya. Kamskjell høstes kommersielt i disse områdene. Havbeite betyr å sette ut yngel for gjenfangst i området, men det samles også inn dyr av ville bestander for å holde dem 'på innmarka' før de høstes for omsetning. Dette gjøres for å sikre jevn råstofftilgang. Havforskerne dykker i disse områdene for å samle inn data og ta bilder som brukes til å vurdere de økologiske effektene av denne levendelagringen på annen bunnfauna.

I tillegg samles det inn unge kamskjell. Disse skal få henge i vannet ved siden av et lakseoppdrett en tid framover. Når de tas opp skal veksten måles, og forskerne skal bruke ulike metoder for å spore avfallet fra oppdrettsaktiviteten som er deponert i kamskjellenes skall og bløtdeler. Dette er en del av et nytt forskningsprosjekt ved Havforskningsinstituttet hvor en undersøker hvordan organisk og uorganisk avfall fra fiskeoppdrett påvirker økosystemet. (Tekst: Ragni Olssøn og Øivind Strand, Foto: Ragni Olssøn, Havforskningsinstituttet)

----

Outside the island Frøya, Sør-Trøndelag  County16 October 2014: Standby Diver Øivind Strand and diverTore Strohmeier at work. Diving leader, Ragni Olssøn, has voice communication with the diver in the water, so that he can report continuously all findings to her, and she can write them down.

The diving team from Institute for Marine Research examines locations and effects of sea ranching of scallops outside Frøya. Scallops are harvested commercially in these areas. Sea ranching means putting out fry for recapture of the area, but there are also collected animals of wild populations to keep them 'on infields' before being harvested for sale. This is done to ensure smooth supply of raw materials. Oceanographers diving in these areas to collect data and take pictures that are used to assess the ecological effects of this life saving on other benthic fauna.

In addition, aggregate young scallops are collected. These shall hang in the water next to a fish farm for some time. When they are taken up, growth is measured, and the researchers will use different methods to track waste from farming activity that is deposited in the scallop shell and soft tissue. This is part of a new research project at the Institute of Marine Research where one examines how organic and inorganic waste from fish farms affect the ecosystem.(Text: Ragni Olssøn og Øivind Strand. Photo: Ragni Olssøn, IMR).